Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Medior Computing

Artikel 1        Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Medior Computing, hierna te noemen: “Medior Computing”, en een Wederpartij waarop Medior Computing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Medior Computing, voor de uitvoering waarvan door Medior Computing derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 5. Indien Medior Computing niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Medior Computing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2         Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Medior Computing zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende  voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
 3. Medior Computing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Medior Computing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Medior Computing anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Medior Computing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3         Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Medior Computing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Medior Computing dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Medior Computing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Medior Computing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Medior Computing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  
 5. Indien Medior Computing gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Medior Computing ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Medior Computing zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 
Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Medior Computing een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Medior Computing gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Medior Computing daardoor direct of indirect ontstaan.
 3. Indien Medior Computing bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Medior Computing niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Medior Computing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Medior Computing op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Medior Computing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Medior Computing tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 3. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Medior Computing gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Medior Computing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Medior Computing, zal Medior Computing in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Medior Computing extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Medior Computing anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Medior Computing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Medior Computing op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5        Overmacht
 1. Medior Computing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Medior Computing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Medior Computing niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Medior Computing of van derden daaronder begrepen. Medior Computing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Medior Computing zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Medior Computing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Medior Computing ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Medior Computing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6        Betaling en incassokosten
 1. Medior Computing kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen contant bij aflevering wordt voldaan. 
 2. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Medior Computing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Medior Computing aangegeven. Medior Computing is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Medior Computing heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Medior Computing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Medior Computing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Medior Computing verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7          Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Medior Computing geleverde blijft eigendom van Medior Computing totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Medior Computing gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van Medior Computing en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
 2. Het door Medior Computing geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Medior Computing veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Medior Computing daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Medior Computing ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Medior Computing gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Medior Computing bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Medior Computing zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Medior Computing en door Medior Computing aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Medior Computing zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8          Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door Medior Computing te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 
 2. Medior Computing verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Medior Computing verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:
 1. Medior Computing geeft geen enkele garantie op het functioneren van de geïnstalleerde software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van de software. 
 2. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van Medior Computing, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Medior Computing. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
 3. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.
 4. Medior Computing is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
 5. Medior Computing gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reservekopieën van media heeft gemaakt wanneer het apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door Medior Computing alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Medior Computing is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. 
 6. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging en transportschade van alle aan Medior Computing ter beschikking gestelde materialen.
 7. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
 8. Gezien de aard en werking van computers kan Medior Computing geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
 9. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken , onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Medior Computing te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Medior Computing in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Medior Computing in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
 10. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting overigens niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.
 11. Indien van een gebrek later dan in lid 11 vermeld, wordt gereclameerd, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 12. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Medior Computing de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij ter keuze van Medior Computing, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In het geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Medior Computing te retourneren en het eigendom daarover aan Medior Computing te verschaffen, tenzij Medior Computing anders aangeeft.
 13. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Medior Computing daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 9        Aansprakelijkheid
 1. Indien Medior Computing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Medior Computing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medior Computing is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Medior Computing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Medior Computing beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Medior Computing is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Medior Computing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Medior Computing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Medior Computing toegerekend kunnen worden;
-  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 1. Medior Computing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Medior Computing of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10        Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart Medior Computing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Medior Computing toerekenbaar is. 
 2. Indien Medior Computing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Medior Computing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Medior Computing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 
Alle kosten en schade aan de zijde van Medior Computing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11        Intellectuele eigendom 
 1. Medior Computing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Medior Computing heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12        Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Medior Computing partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13        Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Medior Computing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Medior Computing.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.